Konkurs 2.1 Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19

KONKURS 2.1.

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw

do prowadzenia działalności B+R+I

Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19

Nabór od 8.06.2020 do 31.07.2020

Zapraszamy do współpracy przy ubieganiu się o dotację. Oto najważniejsze informacje dotyczące konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz celów Działania 2.1 PO IR realizowanego w ramach 2 osi priorytetowej: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, określonych w SZOOP. Cele te zostały określone jako wsparcie tworzenia lub rozwoju infrastruktury przedsiębiorstw poprzez inwestycje w infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w rozumieniu Rozporządzenia COVID-19.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi: 100 000 000 PLN, w tym

 • 10 000 000 dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim

 • 90 000 000 dla projektów zlokalizowanych w innych województwach

W ramach działania 2.1 PO IR pomoc może być udzielona na budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do testowania i przygotowania do masowej produkcji, niezbędnej do opracowania, przetestowania i udoskonalenia produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 do fazy bezpośrednio poprzedzającej ich wdrożenie do masowej produkcji.

Realizacja projektu powinna zakończyć się w terminie do 6 miesięcy od dnia udzielenia pomocy. IZ potwierdza zakończenie projektu, w szczególności w celu zwiększenia intensywności wsparcia.

W przypadku niedotrzymania terminu zakończenia projektu, Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu 25 % kwoty pomocy za każdy miesiąc opóźnienia z przyczyn innych niż pozostające poza jego kontrolą.

Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 jest udzielana do 31 grudnia 2020 r.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 50 000 000 EUR.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi 75 % kosztów kwalifikowalnych. Intensywność pomocy może zostać zwiększona o 15 punktów procentowych, jeżeli projekt zostanie zakończony w terminie dwóch miesięcy od dnia udzielenia pomocy.

Do kosztów kwalifikowanych w ramach projektu, zgodnie z rozporządzeniem COVID-19, zalicza się koszty inwestycji niezbędnej do wybudowania lub unowocześnienia infrastruktury, służącej do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, tj.:

a)produktów leczniczych, w tym szczepionek, i terapii, ich półproduktów, farmaceutycznych składników czynnych i surowców;

b)wyrobów medycznych oraz sprzętu szpitalnego i medycznego, w tym respiratorów, odzieży i sprzętu ochronnego, a także narzędzi diagnostycznych oraz niezbędnych surowców;

c)środków odkażających i ich produktów pośrednich oraz surowców chemicznych niezbędnych do ich produkcji;

d) narzędzi do gromadzenia lub przetwarzania danych związanych z przebiegiem lub zwalczaniem pandemii COVID-19.

Kosztami kwalifikowanymi w ramach projektu są koszty:

 1. nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego), jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

  a) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,

  b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia, Koszt związany z uzyskaniem opinii nie stanowi kosztu kwalifikowanego;

  c) nieruchomość będzie służyła wyłącznie realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie projektu,

  d) w przypadku nieruchomości zabudowanych przedsiębiorca dodatkowo przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego 2 potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń;

 1.  nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1) wraz z kosztem instalacji i uruchomienia;
 2.  nabycia robót i materiałów budowlanych;
 3.  nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji,

  know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

  a)  będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy, w którym prowadzony jest projektu,

  b)  będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,

  c)  będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z przedsiębiorcą,

  d)będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez co najmniej 3 lata;

 4.  spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat;
 5. spłaty rat wartości początkowej środków trwałych poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych wymienionych w pkt 1 i 5 nie może przekroczyć 10% kosztów kwalifikowanych projektu.

W ramach projektu kwalifikowane są koszty poniesione po dniu 31 stycznia 2020r. Dopuszcza się rozpoczęcie projektu przed dniem 1 lutego 2020 r. o ile kosztami poniesionymi po tym terminie są dodatkowe koszty związane z działaniami przyspieszającymi realizację projektu lub rozszerzeniem jego zakresu, jeżeli pomoc jest niezbędna do przyspieszenia realizacji projektu lub rozszerzenia jego zakresu.

 

Beneficjent projektu zobowiązany jest do:

  1. pobierania rynkowej ceny za usługi świadczone przez infrastrukturę sfinansowaną w ramach projektu;
  2. udzielania dostępu do infrastruktury szeregowi użytkowników na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach; z możliwością zastrzeżenia możliwości przyznania preferencyjnego dostępu na bardziej korzystnych warunkach przedsiębiorcom, którzy sfinansują co najmniej 10 % kosztów inwestycji w infrastrukturę.

 

Proces weryfikacji spełnienia warunków formalnych oraz oceny liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie trwa do 75 dni.

OKRES TRWAŁOŚCI PROJEKTU DLA MSP WYNOSI 3 LATA, DLA POZOSTAŁYCH 5 LAT.

 

 

Zapraszamy do współpracy przy ubieganiu się o dofinansowanie,

prowadzeniu projektu oraz jego rozliczeniu i zakończeniu.