Konkurs Badawczo Rozwojowy wraz z wdrożeniem – MAŁOPOLSKA

Zaproszenie do współpracy
przy konkursie 1.2.1 Projekty Badawczo Rozwojowe

Przedsiębiorstw

Nasza firma zajmuje się skutecznym pozyskiwaniem dla swoich Klientów funduszy unijnych, doradztwem z tym związanym, prowadzeniem dofinansowanych projektów oraz ich rozliczaniem i zakończeniem projektu z sukcesem.
Mamy duże doświadczenie, najlepszych specjalistów i dzięki temu posiadamy prawie 100% skuteczność.

Zapraszamy Państwa do współpracy przy ubieganiu się o dofinansowanie przy projektach badawczo rozwojowych. To ostatni taki konkurs w najbliższym czasie, gdzie oprócz badań i rozwijaniu nowoczesnej myśli technologicznej możecie Państwo zakupić linie produkcyjną lub urządzenia które są konieczne do przeprowadzenia badań oraz dokonania ich wdrożenia.

Oto podstawowe informacje dotyczące konkursu:

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM),za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektów B Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.

Konkurs podzielony jest na rundy.

Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w

ramach poszczególnych rund naboru. Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to:

 • wrzesień 2020 r. dla I rundy;
 • listopad 2020 r. dla II rundy;
 • styczeń 2021 r. dla III rundy

termin składania do 14.04.2020 termin składania do 30.05.2020

termin składania do 14.07.2020 do godziny 15,00 Okres realizacji projektu nie może przekroczyć terminu 30.06.2023 roku.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej:

www.erpo.malopolska.pl.
System będzie dostępny od dnia 29 lutego 2020 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia

14 lipca 2020 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru). Kto może składać wnioski?

 • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest

  mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo,

 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:

  a) jednostek naukowych,

  b) uczelni, w tym spółek celowych uczelni,

  c) organizacji pozarządowych,

  d) instytucji otoczenia biznesu

  reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia zapewniające możliwość realizacji pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania. Przedsięwzięcia te obejmują dwie fazy tj.

  (a) fazę badawczo-rozwojową (faza B+R) oraz

(b) fazę wdrożeniową. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R uzyskanych w ramach realizowanego projektu w działalności gospodarczej, a także samym wdrożeniem wyników prac B+R uzyskanych w ramach projektu w działalności gospodarczej.

W zakresie fazy B+R wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

1) nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,

 1. 2)  przygotowanie prototypów doświadczalnych,
 2. 3)  tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
 3. 4)  walidacja danego rozwiązania,
 4. 5)  wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w

działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent fazy B+R projektu).

W zakresie fazy wdrożeniowej wsparcie przeznaczone będzie na wdrożenie wyników fazy B+R do działalności własnej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie rozwiązania / rozwiązań opracowanych w ramach fazy B+R projektu. Celem tej fazy powinno być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych, w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych, produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu.

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 71 403 905,60 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż:

I. pomoc na projekty badawczo-rozwojowe (dot. fazy B+R):
– w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%, b) średnie przedsiębiorstwa – 60%,
c) pozostali beneficjenci – 50%,

– w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe: a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,

b) średnie przedsiębiorstwa – 35%, c) pozostali beneficjenci – 25%,

– w przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%, b) średnie przedsiębiorstwa – 60%,
c) pozostali beneficjenci – 50%.

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i

eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 25 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

II. pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności (dot. fazy B+R): 50% – dotyczy wydatków związanych z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych (niezależnie do rodzaju badań i statusu przedsiębiorstwa).

III. pomoc de minimis (dot. fazy B+R oraz fazy wdrożeniowej): Maksymalna intensywność pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

IV. regionalna pomoc inwestycyjna (dot. fazy wdrożeniowej): Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

 1. a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,
 2. b)  średnie przedsiębiorstwa – 45%,

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

W przypadku pomocy badawczo-rozwojowej w ramach fazy B+R minimalny wkład własny ustalany jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, jednak wynosi nie mniej niż:

 • w przypadku badań przemysłowych – 20%
 • w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych – 40%
 • w przypadku studium wykonalności – 30%.

  W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach fazy wdrożeniowej minimalny wkład własny ustalany jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, jednak wynosi nie mniej niż:

• mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%, • średnie przedsiębiorstwa – 55%,

Minimalna i maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 500 000 PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 50 000 000 PLN.