Konkurs Design dla Przedsiębiorców

Termin złożenia wniosku:

Nabór zaczyna się 24.11.2020 Kwalifikowalność kosztów: do 31.12.2023

Gł. Wydatki kwalifikowane (dotowane)

 

Ogłoszenie o konkursie ma ukazać się dnia 26.10.2020. Przedstawione poniżej informacje oparte są na podobnych konkursach archiwalnych.

Do kosztów kwalifikowalnych należą:

1. koszty następujących usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu:
1) usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt:

a) przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego;

b) stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych;
c) opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Koszty tutaj wskazane są obligatoryjne, tj. minimalny zakres projektu musi obejmować wskazane koszty.

Usługa profesjonalnego procesu projektowego musi być świadczona przez podmiot, który zapewnia do realizacji profesjonalnego procesu projektowego zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant. Wymagania określone dla wykonawcy profesjonalnego procesu projektowego powinny stanowić warunek udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy niniejszej usługi.

2) usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu,

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem, a także minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi 60 000 zł

Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi 500 000 zł.

Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji początkowej (komponent inwestycyjny – fakultatywny) wynosi 1 000 000 zł

Maksymalne wsparcie dla usług doradczych: 85% (pomoc de minimis)
Maksymalne wsparcie dla inwestycji: 70% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej, np. małe przedsiębiorstwo realizujące inwestycję w Małopolsce może otrzymać 55% dofinansowania na inwestycję).

Gł. wymogi dot. przedsiębiorstwa

  •   Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (wraz z powiązaniami) zarejestrowane i działające na terytorium RP, lecz nie w woj. Polski Wschodniej (woj.: podkarpackie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie).
  •   wysokość niepokrytych strat Wnioskodawcy NIE przewyższa 50 % wysokości kapitału zarejestrowanego (Wnioskodawca i firmy powiązane)
  •   Niewykorzystany limit pomocy de minimis (2018,2019,2020)
  •   Wnioskodawca musi posiadać potencjał do realizacji

    projektu (potencjał Wnioskodawcy należy rozumieć w szczególności jako posiadanie lub możliwość pozyskania określonych zasobów umożliwiających skorzystanie z doradztwa w zakresie profesjonalnego procesu projektowego oraz wdrożenie jego wyników – posiadane lub charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

2. Koszty inwestycji (koszty fakultatywne w projekcie):
1) koszt nabycia albo wytworzenia środków trwałych (w tym używanych) z wyłączeniem:

  •   prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości, w tym gruntów, budynków, robót budowlanych, materiałów budowlanych,
  •   środków trwałych niezbędnych do realizacji opracowania projektów i prototypów oraz do przeprowadzenia testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu;

    2) koszt nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do opracowania projektów oraz prototypów oraz do przeprowadzenia testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Cel projektu – nowa technologia

Dofinansowaniu będą podlegały projekty polegające na realizacji następujących działań:

• uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt(komponent obligatoryjny projektu),

• uzyskania niezbędnego doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu),

• realizacji inwestycji niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu).

Poprzez profesjonalny proces projektowy należy rozumieć proces, przeprowadzony zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania składający się co najmniej z następujących faz:

1. Diagnoza – polegająca na przeprowadzeniu wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego (faza przeprowadzana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie).

2. Synteza i analiza – określenie strategii dalszych działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych.

3. Tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie – opracowanie projektów oraz prototypów nowego lub znacząco ulepszonego produktu i przeprowadzenie niezbędnych testów.

Przeprowadzenie 1 fazy profesjonalnego procesu projektowego odbywa się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, co nie stanowi naruszenia efektu zachęty.

Ocenie podlega, czy wyniki diagnozy (wstępnego audytu) opisane we wniosku o dofinansowanie potwierdzają zasadność opracowania nowego projektu wzorniczego, o którym mowa w projekcie.

Weryfikacji podlega także, czy Wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy realizacja projektu została rozpoczęta przed lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, kryterium zostaje uznane za niespełnione, z zastrzeżeniem, że za rozpoczęcie prac nie uważa się poniesienia kosztów usług polegających na przeprowadzeniu wstępnego audytu w ramach 1 fazy profesjonalnego procesu projektowego.