Konkurs dla przychodni w Małopolsce przedłużony do 21 września 2020. Na profilaktykę onkologiczną.

Zaproszenie do współpracy przy konkursie 8.6.2

Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nasza firma zajmuje się skutecznym pozyskiwaniem dla swoich Klientów funduszy unijnych, doradztwem z tym związanym, prowadzeniem dofinansowanych projektów oraz ich rozliczaniem i zakończeniem projektu z sukcesem. Mamy duże doświadczenie, najlepszych specjalistów i dzięki temu posiadamy prawie 100% skuteczność.

Zapraszamy Państwa do współpracy przy ubieganiu się o dofinansowanie przy konkursie 8.6.2. Tym bardziej że jest o co walczyć, dofinansowanie w tym konkursie może wynieść aż 95%.

Oto najważniejsze informacje dotyczące tego konkursu:

 1. TERMINY:

  Wnioski można składać od dnia 11 maja 2020 – termin porzedłużony do dnia 21 września 2020 roku do godziny 15,00

  Planowane rozstrzygnięcie konkursu – grudzień 2020

 2. Kto może składać wnioski o dofinansowanie:

  instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną (podmioty lecznicze);

  pracodawcy, przedsiębiorstwa zajmujące się integracją społeczną oraz podmioty ekonomii społecznej;

  partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych. 

 3. Na co można otrzymać dofinansowanie:

  Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami RPO WM oraz SzOOP RPO WM dotyczącymi 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi. 

  Realizacja projektów w ramach typu A służyć będzie rozwojowi populacyjnych programów profilaktyki w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy lub jelita grubego. Projekty skoncentrowane będą na eliminowaniu najistotniejszych barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz na zwiększeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców Małopolski. Każdy projekt dotyczący rozwoju profilaktyki ma na celu przede wszystkim zwiększenie zgłaszalności do udziału w świadczeniach zdrowotnych – w zależności od programu – na badania mammograficzne, cytologiczne lub kolonoskopowe.

  Jednocześnie każdy projekt w ramach typu A dotyczy realizacji jednego, wybranego programu profilaktycznego tj.:

  Programu profilaktyki raka piersi bądź

  Programu profilaktyki raka szyjki macicy bądź

  Programu profilaktyki raka jelita grubego,

  a jego założenia (m.in. dotyczące grupy docelowej, zakresu możliwych działań, oraz w przypadku programu profilaktyki raka jelita grubego także wymogów dotyczących personelu, wymagań technicznych) są zgodne z warunkami określonymi poniżej dla danego (wybranego) programu oraz w Załącznikach nr 12a, 12b, 12c do Regulaminu.

  Ponadto projekty dotyczące rozwoju profilaktyki raka piersi oraz dotyczące rozwoju profilaktyki raka szyjki macicy służą zwiększeniu zgłaszalności do udziału w świadczeniach zdrowotnych realizowanych w ramach właściwych programów o charakterze krajowym, tj. w ramach programu/ programów krajowych dotyczących wykonywania badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka piersi bądź raka szyjki macicy wykonywanych wyłącznie przez podmioty, które posiadają kontrakt z NFZ (kontrakt z płatnikiem musi obejmować, co najmniej diagnostykę podstawową w ramach danego programu).

  W przypadku realizacji działań w projektach dotyczących rozwoju profilaktyki raka jelita grubego przez podmioty posiadające umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację badań kolonoskopowych, tj. w ramach programu / programów krajowych dotyczących wykonywania badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego niezbędne jest wykazanie przez beneficjenta, że projekt przyczynia się realizacji dodatkowych badań diagnostycznych oraz do zwiększenia liczby badań przeprowadzanych przez te podmioty.

 4. FINANSE:

  Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

  Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 31 790 166,03 PLN28 (słownie: trzydzieści jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych i 03/100), w tym:

  Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizujących Program profilaktyki raka piersi wynosi 4 828 663,15 PLN (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złotych i 15/100);

  Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy wynosi 12 635 404,10 PLN (słownie dwanaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta cztery złotych i 10/100);

  Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizujących Program profilaktyki raka jelita grubego wynosi 14 326 098,78 PLN (słownie: czternaście milionów trzysta dwadzieścia sześć tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych i 78/100).

  Dla każdego z Programów profilaktycznych zostanie przygotowana oddzielna lista projektów rekomendowanych do dofinansowania do wysokości dostępnej alokacji na poszczególne programy.

 5. Inne ważne informacje:

  Maksymalna wartość cross-financing to 25%, może za zgodą Instytucji organizującej konkurs zostać powiększona do 30%.

  W konkursie mogą startować podmioty posiadające kontrakt z NFZ na co najmniej diagnostykę podstawową w ramach wybranego projektu.

  Okres realizacji projektu to maksymalnie 24 miesiące od daty podpisania umowy na dofinansowanie. Rekomendujemy aby projektując harmonogram prac rozpocząć realizację projektu najwcześniej w pierwszym kwartale 2021 roku.

  Minimalna wartość projektu to równowartość 100 000 euro.

  Każdy Podmiot ubiegający się o dofinansowanie może złożyć tylko jeden wniosek.

  W konkursie będzie oceniane, w jakim stopniu wsparciem będą objęte osoby pracujące, uczące się lub posiadające zamieszkanie, na obszarze wskazanej w regulaminie konkursu jako „białe plamy” w odniesieniu do właściwego programu profilaktycznego.

  Projekt konkursowy musi spełniać zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady zrównoważonego rozwoju.

  Dodatkowo premiowane będzie, jeśli podmiot ubiegający się o dofinansowanie będzie udzielał wsparcia w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w soboty, co najmniej w jedną w miesiącu przez 6 godzin, oraz co najmniej 2 dni w tygodniu do godziny 18,00.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Pomożemy Państwu nie tylko skutecznie uzyskać dofinansowanie w tym konkursie, ale również pomożemy w jego prowadzeniu oraz rozliczaniu i zakończeniu z sukcesem. Prosimy o kontakt i zapraszamy do współpracy.