KONKURS DOTYCZĄCY PROFILAKTYKI NOWOTWOROWEJ – Małopolska

Zaproszenie do wspołpracy przy konkursie 8.6.2

Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

 

Zapraszamy Panstwa do wspołpracy przy ubieganiu sie o dofinansowanie przy konkursie 8.6.2. Tym bardziej ze jest o co walczyc, dofinansowanie w tym konkursie moze wyniesc az 95%.

Oto najwazniejsze informacje dotyczace tego konkursu: TERMINY:

Wnioski mozna składac od dnia 11 maja 2020 do dnia 29 czerwca 2020 roku do godziny 15,00

Planowane rozstrzygniecie konkursu – wrzesien 2020.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie:

instytucje publiczne i prywatne swiadczace opieke medyczna (podmioty lecznicze);

pracodawcy, przedsiebiorstwa zajmujace sie integracja społeczna oraz podmioty ekonomii społecznej;

partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarzadowe posiadajace doswiadczenie w realizacji programow zdrowotnych.

 Na co można otrzymać dofinansowanie:

Projekty składane w ramach konkursu musza byc zgodne z zapisami RPO WM oraz SzOOP RPO WM dotyczacymi 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłuzenia aktywnosci zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne typ projektu A: Wdrazanie krajowych programow zdrowotnych dotyczacych rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi.

Realizacja projektow w ramach typu A słuzyc bedzie rozwojowi populacyjnych programow profilaktyki w kierunku wczesnego wykrywania nowotworow piersi, szyjki macicy lub jelita grubego. Projekty skoncentrowane beda na eliminowaniu najistotniejszych barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz na zwiekszeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców Małopolski. Każdy projekt dotyczący rozwoju profilaktyki ma na celu przede wszystkim zwiększenie zgłaszalności do udziału w świadczeniach zdrowotnych – w zależnosci od programu – na badania mammograficzne, cytologiczne lub kolonoskopowe.

Jednoczesnie kazdy projekt w ramach typu A dotyczy realizacji jednego, wybranego programu profilaktycznego tj.:

Programu profilaktyki raka piersi badź Programu profilaktyki raka szyjki macicy badź Programu profilaktyki raka jelita grubego, a jego założenia (m.in. dotyczące grupy docelowej, zakresu możliwych działań, oraz w przypadku programu profilaktyki raka jelita grubego także wymogów dotyczących personelu, wymagań technicznych) są zgodne z warunkami określonymi poniżej dla danego (wybranego) programu oraz w Załacznikach nr 12a, 12b, 12c do Regulaminu.

Ponadto projekty dotyczace rozwoju profilaktyki raka piersi oraz dotyczace rozwoju profilaktyki raka szyjki macicy słuza zwiekszeniu zgłaszalnosci do udziału w swiadczeniach zdrowotnych realizowanych w ramach własciwych programow o charakterze krajowym, tj. w ramach programu/ programow krajowych dotyczacych wykonywania badan przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka piersi badź raka szyjki macicy wykonywanych wyłacznie przez podmioty, ktore posiadaja kontrakt z NFZ (kontrakt z płatnikiem musi obejmowac, co najmniej diagnostyke podstawowa w ramach danego programu).

W przypadku realizacji działan w projektach dotyczacych rozwoju profilaktyki raka jelita grubego przez podmioty posiadajace umowe z Ministerstwem Zdrowia na realizacje badan kolonoskopowych, tj. w ramach programu / programow krajowych dotyczacych wykonywania badan przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego niezbedne jest wykazanie przez beneficjenta, ze projekt przyczynia sie realizacji dodatkowych badan diagnostycznych oraz do zwiekszenia liczby badan przeprowadzanych przez te podmioty.

FINANSE:
Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatkow

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Kwota srodkow przeznaczonych na dofinansowanie projektow w konkursie wynosi 31 790 166,03 PLN28 (słownie: trzydziesci jeden milionow siedemset dziewiecdziesiat tysiecy sto szescdziesiat szesc złotych i 03/100), w tym:

Kwota srodkow przeznaczonych na dofinansowanie projektow realizujacych Program profilaktyki raka piersi wynosi 4 828 663,15 PLN (słownie: cztery miliony osiemset dwadziescia osiem tysiecy szescset szescdziesiat trzy złotych i 15/100);

Kwota srodkow przeznaczonych na dofinansowanie projektow realizujacych Program profilaktyki raka szyjki macicy wynosi 12 635 404,10 PLN (słownie dwanascie milionow szescset trzydziesci piec tysiecy czterysta cztery złotych i 10/100);

Kwota srodkow przeznaczonych na dofinansowanie projektow realizujacych Program profilaktyki raka jelita grubego wynosi 14 326 098,78 PLN (słownie: czternascie milionow trzysta dwadziescia szesc tysiace dziewiecdziesiat osiem złotych i 78/100).

Dla kazdego z Programow profilaktycznych zostanie przygotowana oddzielna lista projektow rekomendowanych do dofinansowania do wysokosci dostepnej alokacji na poszczegolne programy.

Inne ważne informacje:

Maksymalna wartosc cross-financing to 25%, moze za zgoda Instytucji organizujacej konkurs zostac powiekszona do 30%.

W konkursie moga startowac podmioty posiadajace kontrakt z NFZ na co najmniej diagnostyke podstawowa w ramach wybranego projektu.

Okres realizacji projektu to maksymalnie 24 miesiace od daty podpisania umowy na dofinansowanie. Rekomendujemy aby projektujac harmonogram prac rozpoczac realizacje projektu najwczesniej w pierwszym kwartale 2021 roku.

Minimalna wartosc projektu to równowartość 100 000 euro.

Kazdy Podmiot ubiegajacy sie o dofinansowanie moze złozyc tylko jeden wniosek.

W konkursie bedzie oceniane, w jakim stopniu wsparciem beda objete osoby pracujace, uczace sie lub posiadajace zamieszkanie, na obszarze wskazanej w regulaminie konkursu jako „białe plamy” w odniesieniu do własciwego programu profilaktycznego.

Projekt konkursowy musi spełniac zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osob z niepełnosprawnosciami oraz zasady zrownowazonego rozwoju.

Dodatkowo premiowane bedzie, jesli podmiot ubiegajacy sie o dofinansowanie bedzie udzielał wsparcia w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w soboty, co najmniej w jedna w miesiacu przez 6 godzin, oraz co najmniej 2 dni w tygodniu do godziny 18,00.

Serdecznie zapraszamy do wspołpracy

Pomożemy Państwu nie tylko skutecznie uzyskać dofinansowanie w tym konkursie, ale rownież pomożemy w jego prowadzeniu oraz rozliczaniu i zakończeniu z sukcesem.