KONKURS NA CENTRA BADAWCZO ROZWOJOWE

Informacja o zbliżającym się konkursie w POIR, którego celem jest budowa CBR Centrum Badawczo Rozwojowego.

 

Chcielibyśmy poinformować Państwa o zbliżającym się konkursie, który pozwala nie tylko pozyskać fundusze na rozwój prowadzonej działalności, ale również dofinansować prace budowlane. Oto kilka informacji na temat tego konkursu.

 1. Informacje ogólne
  2.1 POIR – poddziałanie z sektora firm MŚP oraz dużych Przedsiębiorstw, którego celem jest między innymi zakup prac i materiałów budowlanych (bez ograniczeń), a także wyposażenia badawczego umożliwiającego budowę lub rozwój Centrum Badawczo Rozwojowego CBR.
  Nabór zaczyna się 14.04.2020 a kończy 15.05.2020.
  Minimalna wartość projektu to 2 miliony złotych.
  Czas potrzebny na sporządzenie wniosku to 6 tygodni.
 2. Koszty Kwalifikowane
  Dofinansowaniu podlegają przede wszystkim:
  – zakup środków trwałych, aparatury badawczej
  – nabycie robót i materiałów budowlanych także w wariancie zaprojektuj i wybuduj. Wszystkie zakupione materiały i usługi budowlane są ukierunkowane na powstanie, rozwój CBR.
  Centrum Badawczo Rozwojowe ma za zadanie zrealizować agendę badawczą przez cały okres trwania projektu czyli w zależności od wielkości przedsiębiorstwa przez 36 lub 60 miesięcy. Po realizacji agendy ma dojść do wdrożenia nowego produktu lub usługi (wyniku prac B+R realizowanego w ramach agendy badawczej.
  Logika projektu jest następująca:

  Okres realizacji projektu (dotowany) Okres trwałości projektu (bez dotacji)

  III. Dofinansowanie projektu
  Dofinansowanie projektu zależy od statusu przedsiębiorcy oraz miejsca realizacji projektu.

page1image29203968 page1image29296704

Nabycie środków trwałych, materiałów i usług budowlanych, budowa lub rozbudowa CBR

Realizacja agendy badawczej – prace B+R ukierunkowane na opracowanie nowego produktu lub usługi

page1image29295744 page1image6133888

Województwo – lokalizacja projektu

Lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmijsko- mazurskie

Dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego Miasto Stołeczne Warszawa

Mikro i mali przedsiębiorcy

70,00%

45,00%

30,00%

Średni Przedsiębiorcy

60,00%

35,00%

20,00%

Przesiębiorcy inni niż MŚP

50%

25,00%

10,00%

page1image29296320 page1image6142064

Kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, oraz obszary należące do podregionów ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko- siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego.

55,00%

45,00%

35,00%

page1image29301696 page1image6176288 page1image29302464page1image6173488

IV. Kluczowe Zasoby Wnioskodawcy na etapie sporządzania wniosku.
– Kadra badawcza, która będzie realizowała badania w ramach agendy (jeśli obecnie wnioskodawca nie zatrudnia odpowiednich pracowników, można oświadczyć, że zatrudni odpowiednie osoby – na dziań składania wniosku należy jednak wskazać konkretne osoby, które wezmą udział w pracach B+R – imię, nazwisko, wykształcenie, doświadczenie, publikacje naukowe, rola w projekcie).
– Dotychczasowe doświadczenie w realizacjach prac B+R (czy firma składa deklaracje GUS PNT 01 do GUS, czy składa wnioski patentowe, ile nowych produktów będących efektem prac B+R wprowadziła na rynek etc., jakie są obecnie nakłady na prace B+R w firmie).
– Umowy z jednostką naukową – jest niezbędna, gdyż posiadana umowa przyczynia się do pozytywnej oceny projektu. Należy zadbać o 2 umowy z tą samą jednostką naukową lub o 2 umowy z różnymi jednostkami naukowymi. Zamiast umów (ramowych, warunkowych) mogą być listy intencyjne.
– Pomysł na prace B+R na etapie składania wniosku należy wiedzieć, co będzie przedmiotem agendy (jakie konkretne zagadnienia badawcze będą przedmiotem prac B+R w ramach agendy badawczej). Prace B+R muszą prowadzić do opracowania nowego produktu, który musi być innowacyjny min. na skalę kraju. Produkt nie może naruszać praw intelektualnych podmiotów trzecich (musi zostać to uprawdopodobnione). Prace B+R oraz nowy produkt muszą mieć harakter przełomowy (prowadząc np. do istotnej zmiany na rynku).
– Zasoby Finansowe. Powinny zabezpieczać minimum wkład własny (bezwarunkowa promesa z banku na wzorze Ministerstwa, umowa pożyczki wraz z danymi finansowymi pożyczkodawcy, środki pieniężne wnioskodawcy, w tym wypadku należy je wykazać).
– Dobra Historia Finansowa Firmy – pozwalająca na pozytywną ocenę firmy oraz projektu przez eksperta takie jak niskie zadłużenie, rosnące przychody, dodatni wynik operacyjny, dodatni wynik netto.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tym konkursem, chętnie pomożemy Państwu w skutecznym pozyskaniu dofinansowania. Zapraszamy do współpracy.