NABORY 2020

MRPO i POWER:

Nabór w ramach programu POWER:

1. Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Konkurs na: Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług. Alokacja: 100 000 000,00zł Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej efs.mrpips.gov.pl
2. Działanie 2.21. Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Konkurs na wzrost liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne. Alokacja: 50 mln. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości –  www.parp.gov.pl

Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:

1. Priorytet 1. GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczorozwojowe przedsiębiorstw
B. projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem. Alokacja: 79 453230,38 zł. Konkurs w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości

2. Priorytet 1. GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 Badania i innowacje w
przedsiębiorstwach Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje; A. mały bon na innowacje
B. duży bon na innowacje, Alokacja: 4 500 002,50 zł. Konkurs w MCP

W lutym będzie także nabór w ramach programu POWER:

1. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowoedukacyjnej osób młodych poprzez:

– Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej: identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (obligatoryjne), kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy

– Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę
uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji: kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy; nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

– Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców: nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży, wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

– Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES): wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych,

– Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami: niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

– Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. Alokacja: 40 000 000 zł. Konkurs w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

2. Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej. Konkurs na Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze
szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. Alokacja: 19 806 747,00 zł. Instytucja Pośrednicząca, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych http://efs.men.gov.pl/

3. Działanie 2.21. Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Konkurs: Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Alokacja 122 mln. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl

4. Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia.Alokacja 10 mln. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Konkurs w ramach POWER:

1. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Konkurs na: Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych. Alokacja: 10 000 000,00 zł Instytucja Pośrednicząca, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych http://efs.men.gov.pl/

2. Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki; 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Konkurs na Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu. Alokacja 24 mln. Instytucja Pośrednicząca, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych

3. Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne (ogłoszenie konkursu I kwartał 2020). Konkurs na Wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych w urzędach administracji publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania; Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji; Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej. Alokacja: 39 750 000 zł. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

4. Działanie 4.1. Innowacje społeczne: planowane 3 konkursy I i II kwartał (brak konkretnych terminów): konkursy na Skalowanie wybranych mikro- innowacji, wypracowanych w konkursie pilotażowym na inkubację innowacji społecznych; Sieciowanie podmiotów działających na rzecz zwiększenia poziomu wykorzystania innowacji społecznych (utworzenie organizacji parasolowej, tzw. metainkubatora); Alokacja od 4mln do 40 mln zależności od tematu. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej www.power.gov.pl

5. Działanie 5.1 Programy profilaktyczne; trzy konkursy w I i II kwartale w Ministerstwie Zdrowia: Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem. Alokacja po 10 mln na konkurs.

Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego:

1. Priorytet 1. GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, A. infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych. Alokacja: 34 698 023,75 zł. Konkurs w Urzędzie Marszałkowskim

2. Priorytet 10. WIEDZA I KOMPETENCJE Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna. B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa. Alokacja: 3 911 763,27 zł. Konkurs w MCP

Konkurs w ramach POWER:

1. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Konkurs na Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty. Alokacja 20 mln. Instytucja Pośrednicząca, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych http://efs.men.gov.pl/

Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:

1. Priorytet 8. RYNEK PRACY Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne. A. wdrażanie krajowych
programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy piersi. Alokacja: 33 931 829,71 zł. Konkurs w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:

1. Priorytet 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA Działanie 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB; A. promocja postaw przedsiębiorczych B. profesjonalizacja usług doradczych IOB. Alokacja: 34 313 002,89 zł. Konkurs w MCP

Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:

1. Priorytet 8. RYNEK PRACY Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian, A. opracowanie i wdrażanie kompleksowych programów typu outplacement. Alokacja: 12 378 619,69 zł. Konkurs w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

Konkurs w ramach POWER:

1. Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb
zmieniającej się gospodarki. Konkurs na: E-materiały dla kształcenia zawodowego etap I. Alokacja 45 mln. Instytucja Pośrednicząca, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych

Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:

1. Priorytet 8. RYNEK PRACY Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, A. wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach B. tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna. Alokacja: 1 364 128,00 zł. Konkurs w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

2. Priorytet 10. WIEDZA I KOMPETENCJE Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR. A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami. Alokacja: 26 975 561,71zł. Konkurs w MCP

Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:

1. Priorytet 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP; A. opracowanie i wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa B. wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa. Alokacja: 6 362 804,54 zł. Konkurs w MCP

2. Priorytet 8. RYNEK PRACY Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej Poddziałanie 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, A. programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych / zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia. Alokacja: 9 093 615,59 zł. Konkurs w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

3. Priorytet 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. A. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością. Alokacja: 18 973 686,57 zł Konkurs w MCP

4. Priorytet 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie . B. wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży . Alokacja: 14 794 460,54 zł. Konkurs w MCP

Konkurs w ramach POWER:

1. Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Konkurs na E-materiały dla kształcenia zawodowego etap II i III. Alokacja 90 mln. Instytucja Pośrednicząca, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych