Nowy Konkurs 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Zapraszamy Państwa do współpracy przy ubieganiu się o kredyt na innowacje technologiczne w konkursie 3.2.2

Skutecznie pomagamy pozyskać oraz rozliczyć projekty z dofinansowaniem unijnym, posiadamy prawie 100% skuteczność. Z przyjemnością wykorzystując doświadczenie które posiadamy możemy pomóc Państwu osiągnąć sukces w powyższym konkursie.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące konkursu.

TERMINY:

Wnioski można składać od dnia 01.06.2020 do dnia 30.12.2020

Kwalifikowalność kosztów do dnia 31.12.2023

GŁÓWNE WYDATKI KWALIFIKOWANE:

1. *Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego).

2. Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu.

3. Zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu.

4. Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części.

5. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej.

6. *Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej.

7. Do wydatków na realizację inwestycji technologicznej zalicza się także wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

*Łączna wartość kosztów wskazanych w pkt. 1 i 6 nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowanych projektu.

POZIOMY DOFINANSOWANIA:

Poziom dofinansowania jest zależny od statusu firmy oraz miejsca realizacji projektu (województwo):

Małe / mikro przedsiębiorstwo (podkarpackie): 70% Małe / mikro przedsiębiorstwo (małopolskie): 55% Małe / mikro przedsiębiorstwo (śląskie): 45%

Średnie przedsiębiorstwo (podkarpackie): 60% Średnie przedsiębiorstwo (małopolskie): 45% Średnie przedsiębiorstwo (śląskie): 35%

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: brak Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 50 mln EUR

 

GŁÓWNE WYMOGI DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA:

 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (wraz z powiązaniami) zarejestrowane i działające na terytorium RP
 • wysokość niepokrytych strat Wnioskodawcy NIE przewyższa 50 % wysokości kapitału zarejestrowanego (Wnioskodawca i firmy powiązane)
 • kondycja finansowa pozwalająca na otrzymanie promesy w banku

 

CEL PROJEKTU – NOWA TECHNOLOGIA:

Głównym celem projektu jest:

a) zakup nowej technologii, jej wdrożenie oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług

albo

b) wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnienie warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług;

Technologia nie może wynikać bezpośrednio z maszyn – skoro technologia jest już „w maszynie” nie jest już nowa (np. nie ma mowy

o wdrożeniu nowej technologii w sytuacji gdy Wnioskodawca chce kupić mikroskop powiększający 1000x, twierdząc, że nabywa technologię umożliwiającą powiększenie 1000x; jeśli technologia wynika wprost z urządzeń, nie może stanowić sedna projektu, nawet,

jeśli jej wykorzystanie prowadzić będzie do wytworzenia innowacyjnego produktu/usługi).

Nowa technologia to technologia która:

wprowadza nowe korzystne rozwiązania o charakterze innowacyjnym, które nie były wcześniej dostępne w rozwiązaniach alternatywnych.

lub

stanowi rozwinięcie znanych technologii – wprowadza udoskonalenia wybranych charakterystyk znanych wcześniej rozwiązań, np. szybkości, wydajności.

Nowa technologia powinna mieć postać:

 • prawa własności przemysłowej (np. patent na wynalazek)
 • wyników prac rozwojowych
 • wyników badań aplikacyjnych
 • nieopatentowanej wiedzy technicznej

nieopatentowana wiedza techniczna (najczęstsza postać nowych

technologii) to taka, która:

 • umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług,
 • jest wynikiem opracowań własnych dysponenta (wnioskodawcy lub podmiotu, od którego nwt jest nabywana) i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, a tym samym nie jest wiedzą publicznie znaną (tj. stanowi technologiczne know-how),
 • jest opisana i utrwalona w zamkniętej i spójnej formie, umożliwiającej bieżące ustalenie jej treści i weryfikację m.in. czy informacje te umożliwią wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług; informacje takie muszą być ustalone w dokumencie albo zarejestrowane w innej formie dokumentu, który będzie mógł być poddany weryfikacji np. w trakcie oceny projektu lub podczas jego kontroli; w przypadku technologii nabywanej potwierdzeniem jej nabycia jest umowa kupna/sprzedaży – nie wyklucza to jednak konieczności posiadania dokumentacji technologii, o której mowa wcześniej,

 

INNOWACJA PRODUKTOWA/PROCESOWA – WYNIK WDROŻENIA NOWEJ TECHNOLOGII:

W efekcie wdrożenia nowej technologii mogą powstać: nowe produkty, usługi lub procesy.

Powinny one być wynikiem wdrożenia nowej technologii, a także być nowe lub znacznie ulepszone w skali min. przedsiębiorstwa

Wnioskodawcy (minimum punktowe).

Im wyższa innowacyjność i przełomowość nowych produktów, usług lub procesów, tym więcej punktów w konkursie. Ocenie podlega m.in. czy:

 • produkt jest przełomowy z punktu widzenia branży,
 • czy nie stanowi powielenia istniejących rozwiązań,
 • czy ma potencjał międzynarodowy

 

FINANSOWANIE:

 

Projekt musi być finansowany przez:

bank komercyjny (75% wkładu w inwestycję)

Wnioskodawcę (25% wkładu w inwestycję)

Warunkiem koniecznym do wystąpienia przedsiębiorcy do BGK z wnioskiem o dofinansowanie jest posiadanie przez niego zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący, potwierdzonej w treści warunkowej umowy kredytu technologicznego lub promesy kredytu technologicznego (promesa bezwarunkowa) zawartej lub wystawionej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK.

Dotacja (premia technologiczna) ma postać spłaty kredytu.

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji finansowanej z kredytu technologicznego.

Środki na wkład własny nie mogą pochodzić ze środków publicznych (mogą natomiast stanowić przedmiot innego kredytu).

Przykład:

Inwestycja obejmuje budowę hali produkcyjnej oraz zakup linii technologicznej. Łącznie 10000000 zł. Dotacja to 70% kosztów. Czyli kredyt technologiczny może zapewnić maksymalnie 7 500 000 zł (wkład własny to 2 500 000 zł). Dotacja liczona jest następująco: 7 500 000 x 70% = 5 250 000 zł.

 

KLUCZOWE WSKAŹNIKI KTÓRE MUSZĄ BYĆ OBOWIĄZKOWO ZREALIZOWANE:

Liczba wdrożonych wyników prac B+R

Liczba wprowadzonych innowacji produktowych

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [EPC]

Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych

produktów/procesów

 

PUNKTACJA:

Maksymalna ilość punktów: 28

Z punktu widzenia oceny najważniejszym kryterium jest „Zgodność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu oraz przedmiotu projektu z wymogami dla poddziałania” w przypadku wdrożenia technologii, która jest powieleniem innej, już istniejącej technologii, projekt zostanie oceniony negatywnie. Podobnie będzie w sytuacji gdy przedmiotem inwestycji nie jest wdrożenie technologii, a wyłącznie nabycie środków trwałych, w których technologia ta została już wdrożona, zaś wnioskodawca jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności nabywanych środków trwałych.

 

Zapraszamy do współpracy. Sporządzimy dla Państwa wniosek, pomożemy przebrnąć niezbędne procedury, prowadzić projekt oraz skutecznie go rozliczyć i zakończyć.