Województwo Podkarpackie – konkurs 1.2 Badania Przemysłowe, Prace Rozwojowe, Wdrożenie

Zaproszenie do współpracy przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach konkursu województwa podkarpackiego 1.2 Badania Przemysłowe, Prace Rozwojowe oraz ich wdrożenia.

TERMINY:

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 kwietnia 2020 r. od godziny 8:00 (dzień rozpoczęcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 28 sierpnia 2020 r. do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru).

O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data złożenia dokumentu do IOK za pośrednictwem LSI RPO WP 2014-2020.

W celu skutecznego złożenia wniosku wraz z załącznikami, konieczne jest podpisanie go za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego przez osoby do tego upoważnione.

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) ze względu na uzasadnione okoliczności zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu na składanie wniosków o dofinansowanie projektów (przy zachowaniu minimalnego terminu 7 dni kalendarzowych). Informację o skróceniu terminu IOK zamieści na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 oraz portalu Funduszy Europejskich.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 31 grudnia 2020 r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu. Zakończenie realizacji projektu – nie później niż do 31 grudnia 2022 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Konkurs w ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+Rprowadzony jest dla projektów, które swoim zakresem obejmują:

1) stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach – wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt, technologie i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Oferowane wsparcie powinno przyczynić się do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstwa służących działalności

B+R lub

2) rozwój/uzupełnienie posiadanego zaplecza B+R instytucji otoczenia biznesu (IOB) ukierunkowanego na świadczenie wysokiej jakości usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych). IOB będą wspierane, gdy:

a) inwestycja ta stanowić będzie uzupełnienie istniejących zasobów IOB i wynika z zapotrzebowania przedsiębiorstw na podobną infrastrukturę B+R,

b) inwestycja we wspólną, niezbędną infrastrukturę B+R i jej lokalizacja w IOB przyczyni się do redukcji kosztów poszczególnych przedsiębiorstw związanych z zakupem podobnej infrastruktury, inkubacji firm i dalszego prowadzenia prac B+R,

c) infrastruktura będzie udostępniona na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach wszystkim zainteresowanym podmiotom (określono sposób jej udostępniania).

Kto może składać wnioski o dofinansowanie:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

1) przedsiębiorstwa, tj. podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r.

2) instytucje otoczenia biznesu, tj. podmiot, bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Do instytucji otoczenia biznesu zaliczamy przede wszystkim: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, ośrodki wspierania przedsiębiorczości (biznesu), centra przedsiębiorczości, izby przemysłowo- handlowe, izby rzemieślnicze, fundusze, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, klastry, instytucje proinnowacyjne działające na rzecz innowacyjności, centra transferu technologii, instytuty i ośrodki badawczo- rozwojowe, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, parki naukowo- technologiczne, parki przemysłowe.

3) sieci/grupy przedsiębiorstw, które są formą partnerstwa, o którym mowa w art. 33 ustawy wdrożeniowej, zawartego pomiędzy przedsiębiorstwami lub pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucją otoczenia biznesu, w której lider (przedsiębiorstwo lub IOB) jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie.

Podmioty zaangażowane w realizację projektu zawierają przed złożeniem wniosku o dofinansowanie umowę cywilno-prawną, określającą szczegółowe zasady realizacji projektu, w tym zasady współpracy.

page2image29453072

Finanse:
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Zgodnie z zapisami SZOOP dla danej osi / działania, tj.:
1) dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych, 2) dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych,
3) dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowanych.

•Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – zgodnie z zapisami SZOOP, tj:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 200 000 PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 50 000 000 PLN.

•Kwota przeznaczona na konkurs
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – 37 000 000 PLN.

Okres trwałości projektu wynosi dla MŚP – 3 lata a dla pozostałych 5 lat.

W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje sie udzielania pomocy de miminis.

Zapraszamy Państwa do współpracy przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków unijnych. Posiadamy wiedzę oraz umiejętności mogące doprowadzić do skutecznego rozpatrzenia sporządzonego przez nas wniosku o dofinansowanie, pomożemy skutecznie poprowadzić realizację projektu wraz z rozliczeniem i zakończeniem go sukcesem.

Posiadamy prawie 100% skuteczność oraz wielu zadowolonych stałych Klientów. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.roseti.pl oraz facebooka.

Jeśli udało nam się zainteresować Państwa tym lub innym konkursem prosimy o kontakt.