PROJEKTY INWESTYCYJNE

Roseti Polska specjalizuje się w kierowaniu i realizacji projektów wdrożeniowych prac B+R / patentów / nieopatentowanej wiedzy technicznej / nowej technologii. Całej procedurze towarzyszy również koordynacja wydatków inwestycyjnych (m.in. zakupu robót, materiałów budowlanych, niezbędnych maszyn, urządzeń).

Do projektów inwestycyjnych zaliczamy również projekty na budowę / rozbudowę i wyposażenie Centrów Badawczo-Rozwojowych (CBR). Projekty te obejmują zakup aparatury badawczej oraz nabycie usług i robót budowlanych.

Zakres usług Roseti Polska

Dokumentacja aplikacyjna

Przygotowanie całości dokumentacji aplikacyjnej w zakresie projektów wdrażających innowacyjne rozwiązania produktowe lub procesowe (wypełnienie wniosku, biznesplanu oraz innych niezbędnych załączników).

Rozliczenie projektu inwestycyjnego

Przygotowanie całości dokumentacji rozliczeniowej kosztów projektu oraz przeprowadzenia procedur przetargowych (zasada konkurencyjności). Kontrola i wsparcie merytoryczne podczas realizacji projektu.

Projekt inwestycyjny w czasie:

Praca nad projektem inwestycyjnym składa się z trzech faz: fazy przygotowania i oceny projektu (3-6 mies.), fazy realizacji projektu (w zależności od potrzeb klienta oraz wymogów konkursu) oraz fazy trwałości projektu (3-5 lat od momentu zakończenia realizacji projektu). Istnieje możliwość rozpoczęcia realizacji projektu w dniu następującym po dniu złożenia wniosku (na ryzyko Wnioskodawcy), jednak i w tym przypadku rozliczenie kosztów projektu nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie z właściwą instytucją.

PRACA NAD PROJEKTEM

1. Wstępna analiza zgodności koncepcji projektu z konkursem

2. Analiza Wnioskodawcy oraz możliwości sfinansowania projektu

3. Konsultacje dot. projektu z podmiotami zewnętrznymi

4. Dopracowanie ostatecznej koncepcji i budżetu projektu

5. Sporządzenie dokumentacji projektu – zgodnie z przyjęta koncepcją projektu

6. Pomoc w zarządzaniu projektem oraz rozliczenie projektu

Rozliczenie za pracę nad projektem

Opłaty za pracę nad projektem:

  • opłata wstępna za sporządzenie i złożenie projektu,
  • success fee za pozytywną ocenę projektu (płatne 7 dni od publikacji stosownej informacji przez instytucję),
  • opłata wstępna za rozliczenie projektu (płatna przed podpisaniem umowy o dofinansowanie),
  • opłata za rozliczenie projektu (płatna po otrzymaniu kolejnych transz dotacji).

Na grafice kolorem niebieskim zaznaczono opłaty związane z realizacją naszych.

Zapytanie ofertowe