Projekty B+R

Roseti Polska specjalizuje się w realizacji i koordynacji dotowanymi projektami badawczo-rozwojowymi na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (ukierunkowanych na opracowanie nowych i innowacyjnych usług, produktów i technologii). Kosztami kwalifikowanymi w przypadku projektów B+R są przede wszystkim koszty materiałów i energii, koszty elementów prototypu, koszt podwykonawstwa oraz wynagrodzenia personelu badawczego. Realizujemy wyłącznie projekty o wartości kosztów kwalifikowanych > 1 mln zł.

Zakres usług Roseti Polska

Dokumentacja aplikacyjna

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie projektów B+R obejmuje: przygotowanie wniosku / studium wykonalności / planu prac B+R oraz innych załączników. 

Rozliczenie projektu inwestycyjnego + wsparcie merytoryczne w trakcie realizacji projektu

Rozliczenie projektów B + R i wdrożeniowych – kompleksowa pomoc w zakresie rozliczania kosztów projektu, przeprowadzenia procedur przetargowych, wsparcie merytoryczne podczas realizacji projektu.

Projekt B+R w czasie:

Koordynacja projektu inwestycyjny (wdrożeniowego) składa się z trzech faz: fazy przygotowania i oceny projektu (3-6 mies.), fazy realizacji projektu (w zależności od potrzeb klienta i wymogów konkursu) oraz fazy trwałości projektu (3-5 lat od momentu zakończenia realizacji projektu).

Schemat koorydycji projektu unijnego prezentuje poniższy schemat.

PRACA NAD PROJEKTEM

1. Wstępna analiza zgodności koncepcji projektu z konkursem

2. Analiza Wnioskodawcy oraz możliwości sfinansowania projektu

3. Konsultacje dot. projektu z podmiotami zewnętrznymi

4. Dopracowanie ostatecznej koncepcji i budżetu projektu

5. Sporządzenie dokumentacji projektu – zgodnie z przyjęta koncepcją projektu

6. Pomoc w zarządzaniu projektem oraz rozliczenie projektu

Rozliczenie za pracę nad projektem

Opłaty za pracę nad projektem:

  • opłata wstępna za sporządzenie i złożenie projektu,
  • success fee za pozytywną ocenę projektu (płatne 7 dni od publikacji stosownej informacji przez instytucję),
  • opłata wstępna za rozliczenie projektu (płatna przed podpisaniem umowy o dofinansowanie),
  • opłata za rozliczenie projektu (płatna po otrzymaniu kolejnych transz dotacji).

Na grafice kolorem niebieskim zaznaczono opłaty związane z realizacją naszych usług.

Zapytanie ofertowe